Tuis

Kopiereg 2016 © Boervolk Kultuurbeweging | Alle regte voorbehou | Ontwerp en instandhouding deur Pixels Design Studio

Facebook

Whatsapp Groep

Sosiale Media

E: henning@boervolkkultuurbeweging.co.za

T: 083 755 2177

Kontak Besonderhede:

Boervolk Kultuurbeweging - logo

BOERVOLK
KULTUURBEWEGING

BOERVOLK
KULTUURBEWEGING

KONTAK ONS BY 083 755 2177

Tuis
Wie is ons
Geloftes
Vlae en Volksliedere
Nuusblad
Laers & Voorbereiding
Winkel
Kontak ons

Skakels:

You are here:

Die 3 Geloftes van die Boervolk

Sedert die aankoms van Jan van Riebeeck aan die Kaap en met die verloop van die geskiedenis het 3 geloftes soos bakens op die pad van die Volk verrys. Sodanige geloftes is nooit oorhaastig of uit oppervlakkige beweegredes met God aangegaan nie. Diegene wat die geloftes gemaak het, het (dikwels oor jare) onder die indruk gekom van die hoë roeping en doel wat God met hulle en hulle kinders het. Die geloftes het dus sy oorsprong by God en sy genade in Christus en was 'n gelowige antwoord op God se doel met hulle en met ons lewens.

Jan van Riebeeck aankoms in Suider Afrika

Gelofte van Jan van Riebeeck, 6 April 1654
(2 jaar na die landing van die Drommedaris op 6 April 1652)

Waar dit vandag die tweede verjaarsdag is van die dag waarop ons deur die Here gelei, met die skepe Drommedaris, Reyger en Goede Hoop hier ter plaatse behoue aangeland het om hierdie vesting en kolonie na die bevel van ons here en meesters (Here XVII - die Direkteure van die VOC) te bou en te bestendig, en opgelet dat God die Here alle sake tot vandag toe met vele seëninge voorspoedig en na wense laat verloop en laat slaag het, daarom het ons besluit, en ook, vir die eerste keer begin om hierdie dag, die 6de April, tot eer van God met danksegging te vier en vir altyd tot 'n vasblywende dank- en biddag in te stel, sodat daarby die weldade van die Here wat aan ons bewys is, deur ons nakomelinge nooit vergeet mag word nie, maar altyd tot eer van God in gedagtenis en herinnering gehou sal word.

Die Slag van Bloedrivier

Bloedriviergelofte, 16 Desember 1838
(Weergawe van Sarel Cilliers. Vir die eerste keer op 9 Desember 1838 afgelê.)


My broeders
en mede- landgenote,
hier staan ons
voor die heilige God van hemel en aarde
om 'n gelofte aan Hom te doen dat
as Hy ons sal beskerm
ons die dag en datum elke jaar as 'n dankdag,
soos 'n sabbat sal deurbring;
en dat ons 'n huis tot sy eer sal oprig
waar dit Hom behaag;
en dat ons ook aan ons kinders sal sê dat
hulle met ons daarin moet deel tot
nagedagtenis ook vir die opkomende geslagte;
want die eer van sy Naam sal verheerlik word
deur die roem en eer van die oorwinning
aan Hom te gee.

Paardekraal Monument

Paardekraalgelofte, 11 Desember 1880

Die gelofte het gevolg op die anneksasie van die Transvaal deur Shepstone op 12 April 1877. Dit is afgelê deur tussen 8000 en 10000 burgers te Paardekraal. Die gevolg was onder andere die wonderlike oorwinning wat Genl Piet Joubert en sy kommando oor Genl sir Pomeroy Colley te Majuba behaal het op 27 Februarie 1881. Hierdie oorwinning het die uitslag van die Eerste Vryheidsoorlog bepaal ten gunste van die herstel van die Transvaalse onafhanklikheid.

In die teenwoordigheid van die Almagtige God, die kenner van alle harte, en in biddende opsien om sy
genadige hulp en ontferming, kom ons, Burgers van die Suid-Afrikaanse Republiek, om vir ons en ons kinders
'n heilige verbond op te rig, wat ons met 'n plegtige eed bevestig.
Veertig jaar gelede het ons vaders uit die Kaapkolonie ontvlug om 'n vrye en onafhanklike volk te word.
Hierdie veertig jaar was veertig jaar van smart en lyding.
Ons het Natal, die Oranje Vrystaat, en die Suid-Afrikaanse Republiek gestig en drie maal het die Engelse
Regeering ons vryheid vertrap.
En ons vlag, wat ons vaders in hul bloed en trane gedoop het, teen die grond neergehaal.
Soos deur 'n dief in die nag is ons vrye Republiek gesteel. Ons kan en ons wil dit nie verdra nie.
Dit is God, wat eerbied vir ons vaders en liefde vir ons kinders aan ons voorskryf, se wil dat die erfpand van
ons vaders ongeskonde aan ons kinders nagelaat word.
Daarom het ons hier byeengekom en aan mekaar die hand gegee as manne en broers om plegtig te belowe om trou
te wees aan ons land en volk en, met die oog op Gog gevestig, tot die dood toe saam te werk vir die herstel van
die vryheid van ons Republiek.
So help God Almagtig.

As ek dan nou so sit en kyk na die geloftes wat my voorvaders in eerbiedige geloof afgelê het, dan het ek baie om voor te antwoord teenoor my nageslag.